Menu Główne

Reklama

Szukaj

BIP


Aktualności

2011.10.04

W związku z brakiem ofert na przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych  położonych w Zamościu przy ul. Sadowej 6, oraz prawa własności budynków i budowli wzniesionych na tych nieruchomościach gruntowych (obszar zajezdni PKS) został uniważniony.


2011.09.16

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o. o. zatrudni kierowcę autobusu.
Wymagania:

  • ukończone 21 lat,
  • roczny staż pracy na stanowisku kierowcy autobusu,
  • Posiadanie odpowiednich uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym, określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • ukończone szkolenie okresowe / ukończona kwalifikacja wstępna,
  • niekaralność w zakresie: bezpieczeństwa w ruchu lądowym, mienia, dokumentów, ochrony środowiska,
  • odpowiedzialność, sumienność,

List motywacyjny, CV wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie w/w wymagań należy składać Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o.o. ul. Sadowa 6 do działu kadr i płac do godziny 15:00.
Więcej informacji pod nr telefonu 84 638 37 74, osoba odpowiedzialna Specjalistka ds kadr Inga Łęc.


2011.09.09

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (licytację) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych  położonych w Zamościu przy ul. Sadowej 6, oraz prawa własności budynków i budowli wzniesionych na tych nieruchomościach gruntowych (obszar zajezdni PKS)

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości -Kliknij aby pobrać

Uchwała Zarządu dotycząca ustalenia ceny wywoławczej oraz prawa własności budynków i budowli wzniesionych na nieruchomości -Kliknij aby pobrać

Regulamin przetargu -Kliknij aby pobrać

 

Prezentacja sprzedawanej nieruchomości -Kliknij aby uruchomić

 

 

 


2011.08.24

W związku z brakiem ofert na przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych  położonych w Zamościu przy ul. Sadowej 6, oraz prawa własności budynków i budowli wzniesionych na tych nieruchomościach gruntowych (obszar zajezdni PKS) został uniważniony.


2011.07.27

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (licytację) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych  położonych w Zamościu przy ul. Sadowej 6, oraz prawa własności budynków i budowli wzniesionych na tych nieruchomościach gruntowych (obszar zajezdni PKS)

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Zarządu dotycząca ustalenia ceny wywoławczej oraz prawa własności budynków i budowli wzniesionych na nieruchomości -Kliknij aby pobrać

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości -Kliknij aby pobrać

Regulamin przetargu -Kliknij aby pobrać

 


2011.07.16

 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o.o. ogłasza, że uchwałą 21/III/2011 z dnia 16 lipca 2011r wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o.o.
Uchwała dotycząca postępowania kwalifikacyjnego -Kliknij aby pobrać

 


13.06.2011r.

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zamościu   Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24 czerwca 2011r komunikacja będzie wykonywana jak w wolną sobotę.


Zamość dnia 13.06.2011r.

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o.o. informuje,

że od dnia 26 czerwca 2011r wprowadza zmiany w wykonywaniu następujących

kursów autobusowych:

 

Wprowadza oznaczenie S (kursuje w dni nauki szkolnej) dla kursów:

1/ Zamość DA (odjazd godz.15,40) - Werbkowice

2/ Werbkowice (odjazd godz. 6,33) - Zamość DA

3/ Zamość DA (odjazd godz. 15,40) - Kotlice Kolonia I

4/ Kotlice Kol. I (odjazd godz. 6,20) - Zamość DA

5/ Grabowiec (odjazd godz. 6,10) - Zamość DA

6/ Zamość DA (odjazd godz. 15,35) - Grabowiec

7/ Szczebrzeszyn (odjazd godz. 8,15) - Zamość DA

8/ Zamość DA (odjazd godz. 15,20) - Szczebrzeszyn p. Wólkę Złojecką

9/ Zamość DA (odjazd godz.19,35) - Wierzba II

10/ Stryjów I (odjazd godz. 6,50) - Zamość DA

Zmienia oznaczenie na F (kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku) dla kursu:

 

1/ Kotlice (odjazd godz. 5,45) - Zamość DA

2/ Zamość DA (odjazd godz. 15,10) - Kotlice

 


Zamość dnia 26.11.2009r.

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o.o informuje,
że od dnia 01.12.2009r. nastąpi ujednolicenie dotychczasowej telefonicznej numeracji naszej linii informacyjnej.

Dotychczasowe 2 numery linii informacyjnej zostaną zastąpione jednym numerem.
Nowy numer jest dostępny dla wszystkich użytkowników telefonii stacjonarnej oraz komórkowej w Polsce.

Nowy numer to:
0 703 40 33 25
Przez okres jednego miesiąca (grudnia) będą funkcjonowały oba zakresy numeracyjne równolegle.
Opłata za wykonanie połączenia z numerem linii informacyjnej wynosi 2,10 zł netto czyli 2,56 zł z VAT za pełną minutę połączenia.


Zamość dnia 23.12.2009r.

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku uruchamia od dnia 1 stycznia 2010r. nowe połączenie autobusowe na trasie :
Zamość - Słupsk i Słupsk - Zamość

Poniżej podajemy godziny odjazdu w/w kursów


 

2011.04.11

Ogłoszenie dotyczyące przetargu na sukcesywne dostawy oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o. o., Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 77094-2011

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z 2010r. Nr. 113, poz 759 z późn. zm.) zawiadamiamy niniejszym, że w wyniku oceny i porównania złożonych ofert, dokonano wyboru oferty firmy PETROMONT Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 13, 21-025 Niemce.

Wybrana oferta uzyskała największą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu liczbę punktów, w oparciu o kryteria wyboru oferty określone w SIWZ. Jedyne kryterium oceny oferty stanowiła cena jednostkowa netto.

W przetargu wpłynęły następujące oferty:
1. PETROMONT Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 13, 21-025 Niemce.

Nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert. Żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia

 


 

2011.03.16

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż Dworca Autobusowego przy ul. Hrubieszowskiej 1.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o.o. informuje o przetargu na sprzedaż dworca autobusowego przy ul. Hrubieszowska 1.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu -kliknij tutaj aby pobrać

Uchwała -kliknij tutaj aby pobrać

Regulamin przetargu -kliknij tutaj aby pobrać

Oświadczenie oferenta -kliknij tutaj aby pobrać

* -do przeglądania dokumentów wymagana jest dowolna przeglądarka plików PDF, np: Acrobat Reader, Foxit Reader


2011.03.15

Ogłoszenie o wyniku przetargu sprzedaży Dworca Autobusowego przy ul. Hrubieszowskiej 1 z dnia 15.03.2011r

Z powodu braku ofert Przetarg dotyczący sprzedaży Dworca Autobusowego został anulowany.


2011.03.10

Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu ul. Sadowa 6

dokumenty do pobrania (kliknij aby pobrać):

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (kliknij aby pobrać) *

1. Załącznik Nr 1 do SIWZ (kliknij aby pobrać) -dokument PDF *

2. Załącznik Nr 2 do SIWZ (kliknij aby pobrać) -dokument PDF *

3. Załącznik Nr 3 do SIWZ (kliknij aby pobrać) -dokument PDF *

4. Załącznik Nr 4 do SIWZ (kliknij aby pobrać) -dokument PDF *

5. Projekt umowy na dostawę paliwa (kliknij aby pobrać) -dokument PDF *

* -do przeglądania dokumentów wymagana jest dowolna przeglądarka plików PDF, np: Acrobat Reader, Foxit Reader

Wyjaśnienie dotyczy treści zapytania z dnia 21-03-2011

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.2011r informujemy że zgodnie z prośbą treść umowy oraz SIWZ rozszerzona zostanie o zapis:

"W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wykonawca może wstrzymać się z realizacją dalszych dostaw cząstkowych i takie zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy."


2011.02.16

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż Dworca Autobusowego przy ul. Hrubieszowskiej 1.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o.o. informuje o przetargu na sprzedaż dworca autobusowego przy ul. Hrubieszowska 1.

 

Dokumenty do pobrania:

Uchwała oraz regulamin przetargu -kliknij tutaj aby pobrać

Oświadczenie oferenta -kliknij tutaj aby pobrać

 

* -do przeglądania dokumentów wymagana jest dowolna przeglądarka plików PDF, np: Acrobat Reader, Foxit Reader

 


2010.12.31

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy operatu ochrony powietrza.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o.o. informuje że po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami wykonywania operatu ochrony powietrza, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę z Zamościa reprezentowaną przez Pana Tomasza Pawelczyk.


2010.12.06

Ogłoszenie wykonywania operatu ochrony powietrza.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą do firm i osób prywatnych zajmujących się wykonywaniem operatu ochrony powietrza, w którym będzie wyliczona emisja roczna zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza z materiałów lakierniczych przy podmalowywaniu pojazdów autobusowych.

Oferty prosimy składać do 20.12.2010r.

Informacja udzielana jest drogą mailową Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie 84 638 37 96.


Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu ul. Sadowa 6

dokumenty do pobrania (kliknij aby pobrać):

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (kliknij aby pobrać) *

1. Załącznik Nr 1 do SIWZ (kliknij aby pobrać) -dokument PDF *

2. Załącznik Nr 2 do SIWZ (kliknij aby pobrać) -dokument PDF *

3. Załącznik Nr 3 do SIWZ (kliknij aby pobrać) -dokument PDF *

4. Załącznik Nr 4 do SIWZ (kliknij aby pobrać) -dokument PDF *

5. Projekt umowy na dostawę paliwa (kliknij aby pobrać) -dokument PDF *

* -do przeglądania dokumentów wymagana jest dowolna przeglądarka plików PDF, np: Acrobat Reader, Foxit Reader

Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ z dnia 04-02-2010

Odpowiedź na pytanie 1 Ad Rozdz IV pkt 2 SIWZ;
Przedsiębiorstwo posiada zbiorniki  tylko podziemne i leżące a  rozładunek paliwa powinien odbywać się z cystern    z ,,rozładunkiem grawitacyjnym .?

Odpowiedź na pytanie 2 Ad Rozdz IV pkt 3 SIWZ;
W celu rozliczenia dostaw ON zamawiający będzie dokonywał pomiaru własnymi przyrządami które są na wyposażeniu stacji CPN. Pomiar będzie wykonywany  w następujący sposób:
1.Sprawdzenie ilości paliwa w zbiorniku przed rozładunkiem.
2.Rozładunek paliwa i wyrównanie jego poziomu  przez około 20 do 30 minut
Po tym czasie dokonany zostanie ponowny  pomiar paliwa w  zbiorniku. Pomiar ten będzie podstawą do uznania ilości dostarczonego paliwa.

Odpowiedź na pytanie 3 Ad Rozdz IV pkt 6 SIWZ;
Płatność będzie realizowana w ciągu 30 dni od dostarczenia   faktury.

Odpowiedź na pytanie 4 Ad Rozdz IV pkt 7 SIWZ;
Gdy zamawiany produkt nie będzie dostarczony w wyznaczonym terminie -  będzie  liczony w  dniach.

Odpowiedź na pytanie 5 Ad Rozdz IV pkt 10 SIWZ;
Cena zamieszczona  na stronie internetowej PKN ORLEN  S A  jest ceną ,,wyjściową? , którą należy przyjąć    do przygotowania oferty,  cena do  zawarcia umowy powinna być pomniejszona o  upust oraz rabat.

Wyjaśnienie dotyczy treści zapytania z dnia 02-03-2010 nr

W celu złożenia oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o. o. wystarczy złożenie dokumentu sprawozdania F O1 za IV kwartał 2009r.

 

Wyjaśnienie do pytania dotyczące rozdziału III punkt 2  podpunkt  2.8

W odpowiedzi na pytanie z dnia 2010-03-02 r (data wpływu faksu  do spółki 2010-03-02r godz 12 46 ) zamawiający wyjaśnia: prawdą jest , że zacytowane w pytaniu Rozporządzenie Prezesa R. M. z dnia 30.12.2010r nie wskazuje podstawy prawnej do żądania tego dokumentu.
Zamawiający jednakże miał na celu wskazanie sposobu reprezentacji podmiotów gospodarczych prowadzonej w formie spółek cywilnych. Przekładane przez wspólników tych spółek zaświadczenia
z ewidencji działalności gospodarczej nie wskazują sposobu reprezentacji podmiotu jedynie wynikać to może z umowy spółki i takie było zamierzenie i cel zamawiającego.

 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następna > ostatnia >>

Strona 30 z 30