Zaproszenie do składania ofert Drukuj
Aktualności

09.08.2013r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu, ul. Sadowa 6

zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

 

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o. o. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej Spółki.

Pisemne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2013r. w sekretariacie Spółki przy ul. Hrubieszowskiej 9 (dworzec autobusowy) w godz. 8.00 - 15.00 lub w/w terminie przesłać pocztą na adres Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o. o. ul. Sadowa 6, 22- 400 Zamość za potwierdzeniem odbioru (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie

 

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w formacie PDF - Zaproszenie do składania ofert

Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia i przetargi